Θεωρητική εξάσκηση - Γνώση οπλισμών, Επίπεδο 9

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ποιος είναι ο οπλισμός της Φα ελάσσονα? Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: