Θεωρητική εξάσκηση - Γνώση οπλισμών, Επίπεδο 5

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ποιος είναι ο οπλισμός της Λα ύφεση μείζονα? Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: