Θεωρητική εξάσκηση - Αναγνώριση κλιμάκων, Επίπεδο 1

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ποιος είναι ο τρόπος αυτής της κλίμακας;