Θεωρητική εξάσκηση - Αναγνώριση φθόγγων, Επίπεδο 1

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ποιο είναι το όνομα του φθόγγου;
Δυστυχώς, ο πλοηγητής σας δεν υποστηρίζει το στειχείο "canvas".