Ακουστικές ασκήσεις - Ντικτέ ρυθμικών σχημάτων, Επίπεδο 8

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Θα ακούσετε πρώτα 2 μέτρα παλμού και μετά μια ρυθμική φράση. Ακουστε τη ρυθμική φράση. Κάντε κλικ στο σωστό ρυθμικό στοιχείο, που βρίκεται κάτω από το πεντάγραμμο.