Θεωρητική εξάσκηση - Αναγνώριση φθόγγων, Επίπεδο 6

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Διαλέξτε το σωτό κλειδί, ώστε ο φθόγγος να είναι Σι
Δυστυχώς, ο πλοηγητής σας δεν υποστηρίζει το στειχείο "canvas".