Ακουστικές ασκήσεις - Σύγκριση φθόγγων, Επίπεδο 1

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Listen to the two notes. Choose the correct statement.